Menneskets utvikling blir både mål og
          middel i økonomien
          Vår rolle endres både som konsumenter
          og produsenter  

     

         
          Bærekraftig levestandard krever at vi tar
          styring med hele kretsløpet
          Vi må utvikle modeller for samspill   

        
     

HUMANKAPITAL

KRETSLØPSØKONOMI

HOVEDSIDE    ARTIKLER    FORFATTEREN

TEKNOLOGI    ØKONOMI    POLITIKK


Se omtalen på baksiden
Baksiden
Innhold
Bestill
  
  
Se omtalen på baksiden
Baksiden
Innhold
Bestill
  

Se omtale på baksiden
Baksiden
Innhold
Bestill

 

 

    
Den emosjonelle økonomien
I den moderne kunnskapsbedriften og service-bedriften er det humankapitalen, medarbeidernes engasjement, kreativitet og kunnskaper, som er avgjørende for bunnlinjen. Før handlet det om tilgang på råvarer og energi, nå handler det mest om menneskene i bedriften. 
Les merHumanøkonomiens grunnmodell
Inndelingen i de tre kapitalene kan settes inn i en enkel modell av et økonomisk system.
Les mer

 


Topplinjen
Det har de senere årene vært utviklet mange metoder for å måle de ikkefysiske faktorene i bedriftene, men felles for dem er at de mangler forankring i et grunnleggende paradigme som omfatter både det fysiske og det ikkefysiske. Her er et bidrag til dialogen. Les mer 

     
De tre kapitaler


   
Humankapital vil bli det sentrale i fremtidens organisasjoner, om den ikke allerede er blitt det. Men til nå har vi manglet en grunnleggende modell for å beskrive den.  Les mer

Kretsløpsøkonomi
Les a
rtikkel fra nettstedet 100-årsmålene  
 

Strukturer for samspill


 
Det mekanisk organiserte industrisamfunnet og byråkratiet transformeres nå til mer organiske systemer, til fleksible, nettverksbaserte organisasjonsformer. Maskinen er ikke lenger forbilde, et moderne organisasjonskart likner mest av alt på nervetrådene i en hjerne – eller et kart over økologiske sammenhenger.  Les mer