Til førstesiden                                                                                                                                                      www.femtetrinn.no          

 

Tilbake til førstesiden

   
 

 

 
De fem trinnene

Utviklingen går raskere enn noen gang, selv det å planlegge 4 – 5 år frem oppfattes som dristig. Kortsiktige konjunkturbølger er vanskelig å forutsi ett år frem i tid.
Derimot er det å forlenge en kulturhistorie som har vart i 10 000 år -  la oss si 100 år frem i tid – langt mindre dristig. Det vi da må sørge for er å ha en oversikt over kulturhistorien frem til nå, særlig de store trendbruddene.

Kulturtrinn 1   defineres som da vi begynte å kultivere – å dyrke jorden - da vi ble bofaste og flyttet i hus. I Europa begynte dette etter siste istid, det startet i syd for 9000 år siden. Det var et fredelig stammesamfunn, sannsynligvis et matriarkat, en moderjord kultur. Virkelighetsoppfatningen på dette trinnet kalles gjerne for magisk.

Trinn 2, oldtiden utviklet seg til å bli markert annerledes på de fleste felt.

Språk, kultur, arkitektur og teknologi utviklet seg og gjorde store fremskritt.

Mannen ble herre og hersker. Oldtiden er de store personlige herskeres store tid

i samfunnet med konger og keisere, i familien og i forestillingene om gudenes verden.

Det er de store dramaer og de store myters tid, med jordiske herskere og med guder som  lever ut sine lyster på det voldsomste. Og folk bøyde seg i ærefrykt,

de elsket og fryktet sine herskere for deres styrke. Mytene om dem kjenner vi i både gresk, romersk og norrøn tapning, men for samtiden var ikke dette bare gode historier – det var virkeligheten. Virkelighetsoppfatningen på  dette trinnet kalles gjerne mytisk.

Trinn 3, middelalderen, er igjen en kontrast til den foregående pendelen har på nytt slått over. Samfunnet er hierarkisk føydalt. Nå er idealet lov og orden, og øverst hersker en allmektig og allvitende Gud. Dette er prinsippenes og kirkemaktens store tid. Forestillingene om himmel og helvete var svært så konkrete. Dette var ikke noe man trodde, det var noe man visste. Det var middelalderens virkelighetsoppfatning, den tids paradigme.

Trinn 4, den moderne epoke, er som trinnene før en kontrast til det foregående – pendelen  svinger. Nå råder materialismen som virkelighetsoppfatning og som verdisystem. Det fysiske er det eneste virkelig virkelige. Derfor er materialismen egentlig en bedre betegnelse enn moderniteten. Individene står fritt til å konkurrere med hverandre i markeder for varer, jobber, politisk oppslutning, ekteskapsmarked osv.

Det 4. trinns prosjekt har vært å forstå og beherske det fysiske, uavhengig av religiøse forklaringer. Det ga oss en serie vitenskapelige, tekniske og industrielle revolusjoner. Vi lærte oss å se objektivt på det fysiske. Den andre siden av dette var at denne objektive observatøren, mennesket, ble et selvstendig individ som kunne gjøre seg opp sine egne meninger på grunnlag av egne observasjoner - uavhengig av hva kirken eller kongen måtte si. Det ga oss en serie politiske revolusjoner -  demokrati og menneskerettigheter.

Når vi studerer disse fire trinnene samlet ser vi at det ene trinnet bygger på det andre.
Historien viser at det ikke er mulig å hoppe over noe trinn.

Klikk for større oppløsning


Dette er main stream måte å beskrive historien på. Tar man en tilsvarende main stream beskrivelse av individets utvikling gjennom oppveksten – så er den i hovedsak sammenfallende med disse fire trinnene.
 
T1
Barnet på trinn 1, den typiske 3-åringen, lever i barndommens magiske verden.
Det er viktig at ikke solen blir lei seg for da vil den kanskje ikke stå opp. Ikke ulikt de forestillingene man hadde på trinn 1 – da man ofret mat til åndene for å blidgjøre dem.

T2
Barnet på trinn 2,  i 4 - 7 års alderen, vet at magien ikke virker, men stoler på at ”pappaen min er sterkere enn pappaen din” - ikke ulikt forholdet til herskerne på trinn 2.

T3
Barnet på trinn 3,   i 7 – 14 års alderen, er opptatt av rettferdighet i forhold til regler.
Her skal lillesøster legge seg før storesøster, og nåde den som ikke deler kakestykkene likt. Like regelstyrt var de i middelalderen. 

T4
Trinn 4 kommer med ungdomsopprøret og den harde individuelle konkurransen. Tidsfaktoren varierer individuelt, men de ulike stadiene må vi alle gjennom. Helheten lever i delen,  det lever i oss alt sammen. Du skal ikke skrape så hardt på overflaten av et trinn 4 menneske før trinn 3 mennesket kommer frem. 

Spørsmålet blir da: Hva kan vi ut fra en analyse av utviklingen frem til i dag si om samfunnet på det neste kulturtrinnet og om mennesket på trinnet etter det vi dag kaller for ”voksen”?

Et mulig svar, scenariet av det vi kan kalle ”midt i løypa alternativet” er hva Det 5. trinn handler om. Å beskrive i detalj hvordan livet vil være i et fullt utviklet T5 samfunn om 100 – 200 år er umulig. Det boken gjør er å peke på en sannsynlig retning. Den drøfter hovedkursendringen i forhold til dagens samfunn.

Disse hovedkursendringene, overgangene fra ett trinn til det neste,
har viktige felles trekk:

  1. En ny virkelighetsoppfatning – både verdensbilde og selvbilde. Et nytt og  større paradigme.
  2. Nye ferdigheter og ny teknologi som muliggjør en utnyttelse av det utvidede paradigmet.
  3. Som en følge av dette:

        Mennesket endres mentalt

        Verdisystemene endres

        Samfunnet endres

Hva er så det 5. trinns prosjekt? Når det 4. trinn handlet om å forstå og beherske det fysiske, den fysiske materien, hva kan så være det neste vi skal utforske og lære oss å beherske?

Mange  strever i dag med overgangen fra trinn 3 til trinn 4, store deler av den muslimske verden sliter tungt med sin moderniseringsprosess.  Heldigvis synes kineserne å klare overgangen bedre, slik japanerne gjorde før dem. Men hva er det vi skal gå løs på, vi som har realisert det 4. trinn, kanskje mer enn hva godt er?

Det 5. trinn  argumenterer hevder at vi er på god vei fra den senmaterialistiske epoken og inn i Transformasjonen, tilsvarende Renessansen for 500 år siden. Vi er allerede i gang med å utvide vårt paradigme, den delen av virkeligheten vi har et bevisst forhold til. Og vi har så vidt begynt med å utvikle teknikker for å beherske dette. Vi har startet arbeidet med å forstå og beherske det ikke-fysiske.

 

-------------------------------------------------------------

 

 
 

 
 

 
Skriv ut artikkelen som Word-fil